+420 608 497 774 work@4xgroup.cz

Péče o stromy a okrasné dřeviny

Zabýváme se vším, co souvisí s péči o stromy od výsadby a údržbu až rychlé, bezpečné a dokonalé odstranění přestárlého nebo jinak nebezpečného stromu – frézování pařezu.

Rádi vám poradíme, přijedeme, nabídneme komplexní řešení od zajištění povolení ke kácení, pokácení po rozřezání a naštípání případně odkup dřeva, úklid – štěpkování větví, odfrézování pařezu až po náhradní výsadbu. Máme praktické i teoretické zkušenosti v oboru, školení a veškerou nezbytnou techniku.

 • VÝSADBA STROMŮ
 • OŘEZ STROMU
 • KÁCENÍ STROMŮ
 • ZAJIŠTĚNÍ STROMŮ VAZBOU
 • OCHRANA STROMŮ
 • ÚDRŽBA ŽIVÝCH PLOTŮ
 • TĚŽBA A PROŘEZÁVKA LESA
 • ODSTRANĚNÍ PAŘEZU

VÝSADBA STROMŮ

Vše začíná správnou volbou stromu, který bude plnit Vaše představy. V dnešní době je mnoho šlechtěných druhu stromů, ze kterých si vybere každý, jen chce si přesně říct, co od výsadby očekáváte. Cena stromů je různá a odvíjí se od velikosti a druhu.

Provádíme výsadbu stromu, včetně založení koruny a výchovného řezu.

 • alejových, solitérních stromů a veřejné zeleně
 • zakládání břehových porostů
 • osazování hrází
 • ozeleňování a rekultivace parkových ploch
 • probírky – výběr a upřednostnění perspektivních dřevin

K obnově zeleně přistupujeme zodpovědně a sázíme jen tam, kde to má smysl.


 

OŘEZ STROMY

Pravidelné ošetřování stromů je kompromisem mezi jejich přirozeným růstem a potřebami lidí. Vhodným ořezem stromů se prodlužuje jejich životnost a zlepšuje jejich zdraví. Zvolíme takový typ řezu, který zajistí vašim stromům perspektivu a zlepší provozní bezpečnost. Využíváme všech typu řezů, které jsou navrženy dle platných arboristických standardů AOPK.

Výchovný řez

Tento řez provádíme běžně u mladých exemplářů v prvních letech po výsadbě na trvalé stanoviště, méně často pak po řezu zmlazovacím. Výchovný řez se provádí zpravidla do 10- 15(20) let po výsadbě, přičemž plynule přechází do některého z technologických typů řezu udržovacího. Výchovný řez je nutné v prvních letech po výsadbě provádět poměrně často, nejlépe jednou za 2 – 3 roky. Cílem je dosažení druhově charakteristického tvaru koruny a její přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úprava podchozí a podjezdové výšky).

Zdravotní řez

Jedná se o běžný a v současné době i hojně používaný typ udržovacího řezu. Tento řez je řezem komplexním a je cíleně zaměřen na podporu zdravotního stavu a vitality stromu. Cílem tohoto řezu je zejména zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení pokud možno co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Odstraňují se při něm větve suché, mechanicky poškozené, odumírající, napadené chorobami, pahýly a další. Je opakován v několikaletých intervalech, nejméně alespoň jednou za 8-10 let. Zdravotní řez provádíme ve vegetačním období – od dubna do září.

Bezpečnostní řez

Jedná se v podstatě o minimální variantu zdravotního řezu, účelově zaměřenou pouze na splnění požadavků aktuální provozní bezpečnosti stromu. Cílem řezu je odstranit či redukovat v koruně pouze ty větve, které by svým pádem na zem mohly svému okolí způsobit větší či menší škodu na majetku osob či újmu na jejich zdraví či životě. Doporučujeme jej, není-li efektivní investovat do nákladnějšího zdravotního řezu. Bezpečnostní řez provádíme dle aktuální potřeby – ideálně od dubna do září.

Redukční řezy

Redukční řezy jsou de facto všechny typy řezů, které ve větší či menší míře způsobují celkovou či částečnou redukci (zmenšení či prostorové omezení) koruny stromu. Tyto případy se týkají většinou stromů ponechaných delší dobu bez jakékoli péče, stromů rostoucích v blízkosti domů, dopravních značek, semaforů nebo jiných překážek, nebo stromů rostoucích pod či v těsné blízkosti elektrických nadzemních vedení. Větve neodstraňujeme celé, jen je odlehčíme, čímž zachováme tvar stromu. Zároveň posuneme těžiště koruny a tím zlepšíme celkovou provozní bezpečnost stromu. Redukční řez provádíme dle aktuální potřeby – ideálně od dubna do září.

Sesazovací řez

Značně destruktivní typ redukčního řezu, který provádíme v případě akutního nebezpečí statického selhání stromu a to tehdy, nelze-li jej z různých důvodů rovnou odstranit. Tímto řezem pouze předcházíme nebezpečí. Tento řez zcela deformuje přirozenou architekturu stromu, výrazně snižuje jeho vitalitu a perspektivu dlouhodobé existence a umožňuje patogenům vstup do nijak nechráněných a rozsáhlých poranění! Za bezdůvodné provedení tohoto typu řezu uděluje Česká Inspekce Životního Prostředí pokuty.

Tvarovací řezy

Cílem je vytvoření nepřirozeného tvaru stromu a velmi často i omezení jejich přirozené velikosti. Tyto řezy je nutno v pravidelných intervalech opakovat, nejlépe každoročně v předjaří. Tvarování stromů je nutné začít ihned po jejich výsadbě na trvalé stanoviště a provádět je po celou dobu jejich života. Pokud tvarování není po určité době možné dále realizovat, je nutné strom nenechat přerůst do mohutného jedince se sekundární korunou tvořenou výmladky, jejichž stabilita je velmi nízká a možnost jejich vylomení a pádu na zem vysoké.


KÁCENÍ STROMŮ

Kdy potřebuji povoleni ke kacení?

Jestliže není možné strom zachránit vhodným opatřením a strom pozbývá vitality nebo dokonce ohrožuje své okolí, je nutné jej včas pokácet. Provádíme kácení nebezpečných stromů v městské zástavbě, v blízkosti budov, nad objekty, ale i v lese a v blízkosti zástavby, hřbitovů, elektrického vedení, atd.

Podle okolnosti volíme z několika možnosti kácení

 • Ze země – při dostatku místa
 • Horolezecký s bezpečnostním jištěním
 • Pomoci vysokozdvižné plošiny – velice nestabilní stromy

Pokud je riziko poškození okolních objektu, musí se částí stromu spustit po menších částech do vymezeného prostoru

 • Pomocí lana a lanových technik
 • Pomocí jeřábu
 • Pomoci helikoptery

 

 

 


Rizikové kácení

tj. kácení velmi přerostlých stromů nebo ve ztížených podmínkách tam kde se nedostane technika, nebo technika už je na to prostě „krátká“.

 

Kácení nebezpečně situovaných stromů

tj. havarijní stav, svahy, skály, hřbitovy, zástavba, elektrické vedení a další. Jedná se o postupné kácení stromu od vrcholu s možnosti spouštění částí stromu tak, aby nedošlo k poškození okolního majetku.

 

 

Kácení a ořez pomocí plošiny či jeřábu

Nedovolují-li podmínky použití lanových technik, nastupuje těžká technika. Někdy zase použití vhodné techniky zajistí bezpečnější, šetrnější a rychlejší provedení práce.

 

 

 

Klasické kácení

Při údržbě parků, lesoparků a místech, kde je dostatek prostoru pro bezpečné pokácení i když i to není pro nás podmínkou. Máme za sebou kácení stromu nakloněných, prasklých, s dutinou, trouchnivé…

 

 

 


ZAJIŠTĚNÍ STROMŮ VAZBOU

V případě, že strom vykazuje známky nestability, zlomu či vyvrácení, provádíme odborné posouzení a následné bezpečnostní zajištění.

 • Sepínání koruny dynamickou vazbou. Používáme systém Cobra+, který umožňuje ponechat koruně stromu volnost pohybu a zároveň slouží k zajištění proti rozlomení.
 • Sepínání koruny statickou vazbou. Používáme při zajištění výrazně staticky oslabených jedinců, zejména u vysokého procentuálního rozšíření poškození. Jedná se o použití ocelových lan, obručí atd. Preferujeme nedestruktivní technologie vazeb, které jsou ke stromům šetrné.

 

 

 


OCHRANA STROMŮ

Důležitou součástí Arboristiky je prevence neboli ochrana, čímž prodloužíme životnost stromů a dřevin nejen před škůdci.

Ochrana stromů a dřevin spočívá v těchto bodech:

 • Kotvení kmenů stromů ke kůlům, nebo kolíkům.
 • Ochrana řezů stromovým balzámem.
 • Ochrana kmene proti ohryzu.
 • Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061
 • Mulčování stromů.
 • Instalace sond, ventilační a závlahový systém
 • Zálivka a doplňková výživa.
 • Zastřešování dutin ručně štípaným šindelem.

ÚDRŽBA ŽIVÝCH PLOTŮ

Provádíme nejen základní stříhání, ale i stříhání vysokých živých plotů pomoci teleskopických nůžek. U přerostlých živých plotu potom provádíme jejich snížení. V případě takovýchto zásahu je třeba dbát určitých pravidel, aby nedošlo k fatálnímu poškození.

Stříháním ploty navíc pěkně houstnou a vytváří tak plné ochranné stěny.

Jehličnany se stříhají zpravidla jednou ročně, nejčastěji v květnu.

Listnaté dřeviny stříháme dvakrát do roka, v červnu a ke konci srpna.

 


TĚŽBA A PROŘEZÁVKA LESA

Zákazníkům se staráme o celé lesní porosty, přičemž spolupracujeme s revírníkem pro danou oblast. Majitelům lesa doporučujeme vyzvednout osnovy pro daný les na životním prostředí. V těchto osnovách jsou psané plánované těžby, prořezávky, či probírky, předpokládané množství dřevní hmoty.
Při naší práci se vždy snažíme, aby zákazník neprodělával, ale i vydělával!

 • Předmýtní těžba

Je-li les dospělý, zralý ke kácení, je vhodné si těžbu naplánovat a již několik let před těžbou provést předmýtní těžbu. Při takové těžbě se vykácejí slabší stromy, nebo stromy, jejichž kmeny nejsou tak cenné. Stát se nechávají cíloví jedinci, pěkné, rovné a vysoké stromy. Díky tomuto se les prosvětlí, cíloví jedinci budou dostávat více živin a díky prosvětlení se lépe uchytí nový nálet mladých stromků. Po pár letech je les výborně připravený na těžbu, ze které bude mít majitel výdělek a také je díky náletu již mírně zalesněný, po těžbě pak stačí jen pár stromků dosadit.

 

 • Mýtní těžba

Je dobré kácet les ve správný čas, tedy ne moc brzy, ani ne moc pozdě. Jakmile les dosáhne mýtního věku a stromy jsou pěkně vzrostlé, pak nemá cenu na něco čekat. Je tu mnoho faktorů, které mohou les znehodnotit. Například kůrovec, vichřice vám udělají v porostu hodně škody, takové dřevo velmi ztrácí svou hodnotu. Příliš staré stromy již bývají zasažené hnilobou, tedy jsou také pro zpracování na pile nevhodné. Proto doporučujeme vždy ve spolupráci s revírníkem těžbu naplánovat včas.

 

 

 

 

 • Les zasažený kůrovcem

Kůrovec patří k přírodě a těžko se ho někdy zbavíme. Pro majitele lesa ovšem může být velkou finanční ztrátou. Stromy v lese rostou desítky let, než se dopracují do mýtního věku a pokud například 70tiletý porost napadne kůrovec, tento les se již v mnoha případech mýtního věku nedožije. Co můžeme udělat, je zabránit tomu, aby se kůrovec šířil po okolním porostu. V této záležitosti musíme poděkovat našemu revírníkovi, který pravidelně lesy obchází a jakmile najde zasažené stromy, posílá dopis s upozorněním. My pak jen musíme co nejrychleji zasaženou oblast vykácet, a kmeny co nejrychleji odvézt z lesa pryč. Někdy může jít jen o skupinku 5ti stromů, někdy bohužel o plochu větší. Je třeba vykácet přímo zasažené stromy a k tomu přímo okolní stromy, ve kterých již kůrovec může být zavrtán, ale ještě nevidíme příznaky. Kmeny, zasažené kůrovcem, se dají také zpeněžit, bohužel výkupní cena je nižší, než cena zdravého kmenu. I tak bude majitel ve výdělku, nikoliv prodělku.

 

 

 • Polom v lese

Ať už je to silná vichřice, či moc těžký sníh, stromy v lese to občas nevydrží, hodně se ohnou, či zlomí. Porost s polámanými stromy je již narušený a je velmi potřebné jej zpracovat. Poškozené stromy již stejně nebudou růst, naopak jsou oslabené a většinou je velmi brzy napadne kůrovec, který se pak s radostí přesune do zdravého porostu. Dalším důvodem, proč neotálet se zpracováním polomu, je výkupní cena dřeva. Kmeny, které již byly ohnuty a zlomeny, sice vykoupíme za nižší cenu, než zdravé kmeny, ovšem stále ještě budete ve výdělku. Pokud ovšem polom zpracujeme po několika měsících, je již dřevo znehodnocené a hodí se pouze na palivo, tedy za minimální cenu. Stejně jako u kůrovce ovšem zdůrazňujeme, že i v tomto případě bude majitel ve výdělku.

 • Prořezávky, probírky

Každý mladý les bývá velmi hustý. Je to dobře, pokud je mladý, protože díky tomu se stromky více táhnou do výšky. Ovšem pak přijde doba, kdy je třeba les proředit a vyřezat plevelné dřeviny, neboť větší stromky již potřebují více výživy, místa i světla, aby dobře rostly. Tato práce je náročná, vyřezané stromky se nechávají ležet v porostu. Zde majitel lesa vždy zaplatí dohodnutou cenu, ale do budoucna se mu tato investice určitě vyplatí! Při probírce staršího porostu (např. 30let) se můžou mladé kmeny použít na tyčovinu. Zpracování takových kmenů je sice velmi pracné, ale s námi se v tomto případě již dostáváte do výdělku. Při probírce i prořezávce z porostu vždy vyndáváme slabší jedince, menší, špatně rostlé, či křivé. Stát necháváme pěkné, vzrostlé a rovné stromy, u kterých je šance, že dorostou v krásné kmeny, v dospělosti vhodné na pilařské zpracování.


ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ

Po skácení stromů zůstávají v zemi trčící pařezy. Nejrychlejší způsob likvidace je frézování pařezů.

Frézování pařezů je nejrychlejší  ale i nejšetrnější způsob likvidace pařezů a to až do 30 cm pod úroveň terénu!!!

Pro práci využíváme výkonnou pařezových fréz s vlastním pojezdem a posuvem, tím zaručujeme efektivnější a rychlejší práci než při likvidace pařezu ruční frézy, fyzicky a časově náročným ruční vykopáním, nebo k okolí nešetrnému kopání bagrem. Nehledě na vyprodukovaný odpad, po frézovaní to je dřevní štěpka s hlínou, po vykopání vám zůstane těžko zpracovatelný a neforemný pařez s kořeny.

Odfrézovanou dřevní hmotu jednoduše zkompostujete a díru o něco málo větší než je obvod pařezu zasypete hlínou. Pokud nedisponujete kompostem, ani hlínou navíc postaráme se Vám o finální úpravu.

 

Frézování pařezů jsme schopni provádět i ve svahu (na sjezdovkách apod.) Průjezdová šíře frézy je 80cm.

Orientační cena je od 500Kč/pařez

Rádi Vám stanovíme cenu za frézování pařezů. Stačí jenom zavolat 608 497 774 nebo ještě lépe napsat e-mail včetně rozměrů.